Tổ chức bộ máy - Xã Thanh - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy của UBND xã Thanh-huyện Hướng Hóa-tỉnh Quảng Trị

 

UBND XÃ THANH
Địa chỉ: Xã Thanh-huyện Hướng Hóa-Tỉnh Quảng Trị
 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
I.ĐẢNG ỦY
Hồ A Cất Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND 0915318677 hoacat@quangtri.gov.vn
II.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hồ Thị Huệ Phó chủ tịch HĐND 0914474246 hothihue1@quangtri.gov.vn
III. ỦY BAN NHÂN DÂN
Hồ Văn Hạnh P. bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã 0914194234 hovanhanh@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Them Phó chủ tịch UBND xã 01679623975 hovanthem@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Bồng Phó chủ tịch UBND xã 0987848919
 
hovanbong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Bình Chỉ huy trưởng Quân sự 01699354182 hovanbinha@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Lào Trưởng Công an xã 0969981594  
IV.KHỐI ĐOÀN THỂ
Hồ Văn Thoong Chủ tịch UBMTTQ xã 01662849128 hovanthoong@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Thùy Bí thư ĐTNCS HCM xã 0914311357 tranhoangthuy@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Tê Chủ tịch Hội LHPN xã 0961408046 hothite@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Khưa Chủ tịch Hội nông dân 0979011942 hovankhua@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Lý Chủ tịch Hội CCB xã 01663777155 pacho@quangtri.gov.vn
]]>

Hình ảnh